Foglalás

Jogi nyilatkozat

 2./A bérbe adó kiköti, hogy az autót csak az vezetheti, aki jelen bérleti szerződésen feltüntetésre került, vagy jogi személy bérlése esetén a jogi személy megbízottja!
 
3./1. A bérleti idő a szerződésen megjelölt és meghatározott ideig tart,
 
3./2. amíg a telephelyre a gépjármű nem érkezik vissza, addig a bérbeadó a szerződésen szereplő bérleti díjat számolja fel.
Minimális kölcsönzési időtartam 1 nap. Egy bérleti nap 24 órából áll, mely az autó átvételekor kezdődik. Ha a bérbe vevő a szerződés lejárta után nem hozza vissza az autót, akkor a bérbe vevő anyagi felelősséggel tartozik az iroda felé!
Ha a bérbe vevő a szerződés lejárta után 12 óra elteltével nem jelentkezik, a bérbe adó rendőrségi feljelentést tesz a bérbe vevő ellen, egyidejűleg igényt tart a kaució vagy előleg teljes összegére a bérleti díjon felül!
 
4./ Ha a gépjárműhöz tartozó tartozékok hiányosan kerülnek vissza a bérlet lejártakor, akkor a bérbe adónak joga van azok anyagi kárpótlásához, amit a kaucióból vagy előlegből is megtehet. Ha üzemanyaghiánnyal jön vissza a gépjármű, az üzemanyag pótlására fordított összeg a bérleti díjban pluszköltségként elszámolásra kerül.
 
5./ Rendeltetésszerű használat: Ha a bérbe vevő, vagy a vezető az autót nem a KRESZ által előirt, és meghatározott módon használja, akkor a tulajdonos anyagi és büntetőjogi felelősségre vonását kezdeményezheti. A bérbe vevő naponta, indulás előtt köteles ellenőrizni a forgalombiztonsági berendezéseket: fék, világítás, olaj, hűtővíz, stb...
 
6./ A bérbe adott gépjárművet tilos másnak kölcsönbe-bérbe adni, a gépjárművet versenyzésre, vagy arra való felkészüléshez használni.
 
7./ A bérbe vevő tudomásul veszi, hogy a saját hibájából eredő kárt, illetve más hibájából okozott, de jogi utón nem tisztázott káreseményt köteles megtéríteni. A biztosítási önrész: 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint.
Totálkár esetén vagy ötvenezer forintot meghaladó kár eseményénél a kárérték 10% az a költség, ami a bérlőt terheli.
A bérbe vevő anyagi felelősséggel tartozik, ha akár ő, akár a vezető az autót alkohol, kábítószer, illetve hasonló hatású gyógyszerek befolyása alatt vezeti, vagy ezek bármelyikét megkísérli. A bérbe vevő tudomásul veszi, hogy a szakszerűtlen üzemeltetésből, esetleges rendeltetés ellenes használatból eredő mindennemű meghibásodás, javítás és vontatási költség őt terhelik. A bérbe vevő tudomásul veszi továbbá, hogy a gépkocsi esetleges és bármilyen körülmények közötti, a jelen szerződés hatálya alatti eltulajdonítása esetén a megfizetendő önrész a kárérték 10%-a.
A gépjármű eltulajdonítása esetén a bérlő anyagi felelőssége az önrész mértékéig, a meghatározottak szerint mindenkor fenn áll!
 
8./ Követendő eljárás e gépjármű meghibásodása esetén: Ha a bérbe vevő üzem közben rendellenességet észlel, /olajnyomás megszűnése, túlmelegedés, elektromos zavar/ köteles megtenni minden tőle elvárhatót a károsodás bekövetkezésének elkerülése érdekében. A TELEPHELYET, IRODÁT MEGHIBÁSODÁS, SERÜLÉS, LOPÁS VAGY EGYÉB MÁS PROBLÉMÁK FELMERÜLÉSE ESETÉN - MINDEN MÁS HATOSÁGI ELJÁRÁST MEGELŐZŐEN - HALADÉKTALANUL ÉRTESÍTENI KELL, MAJD A TOVÁBBIAKBAN A TELEPHELY/IRODA/ UTASITASA SZERINT KELL ELJÁRNI.
A GÉPJÁRMŰ MOZGÁSKÉPTELENNÉ VÁLÁSA ESETÉN: A bérbe vevő a lehetőségekhez képest köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy a gépjármű tárolása zárt helyen történjék. A tárolás helyéről a bérbe adót haladéktalanul értesíteni kell. Defektes gumi javítása, cseréje, parkolási és REV- díjak költségei, gyorshajtás, autópálya használati díj vagy az esetleg elmulasztott egyéb díjak ki nem fizetése esetén az utólag érkezett ebből származó büntetések díja a bérbe vevőt terhelik. A bérbe adó a gépkocsi előre nem várható meghibásodásából a bérbe vevőt ért anyagi vagy más egyéb kárért a felelősségét kizárja. A rendeltetés ellenes használat miatti meghibásodás esetén a gépjármű telephelyre szállításának költségei ugyancsak a kölcsönbe vevőt terhelik.
 
9./ A bérbe vevő kinyilvánítja, hogy jelen gépjármű-kölcsönzési szerződés feltételeit áttanulmányozta, és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
10./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK idevonatkozó fejezetei az érvényesek. Szerződő felek vitás esetekben a Győr Városi Bíróság kizárólagosságát kötik ki.
 
 
Letölthető dokumentumok: